ويژگى هاى ظاهرى عايق
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

ويژگى هاى ظاهرى عايق
وجه خارجى عايق (سطحى که با محيط در تماس است ) مى تواند با يکى از مواد زير پوشانده شود:
۱-پودر تالک يا مواد ريز دانه معدنى يا سنگريزه
۲-فيلم پلى اتيلن
۳-روکش آلومينيومى که ضخامتى کمتر از ۵۰ ميکرون نداشته باشد.

حضور پوشش سنگريزه و فويل آلومينيومى تقريبا اثر تخريبى UV و هوا را بر عايق حذف مى کند. در هر صورت سطح روئين عايق بايد يکنواخت و بدون چروک باشد و در حالتى که از روکش آلومينيومى استفاده مى شود, عرض روکش بايد ۹۰ سانتيمتر باشد و ۱۰سانتيمتر از عايق براى همپوشانى نبايد از روکش آلومينيوم پوشيده شود.
وجه داخلى عايق (وجهى که به سطح کار مى چسبد ) بايد با فيلم پلى اتيلنى قابل ذوب بوسيله حرارت مشعل پوشيده شود. پوشش وجه داخلى بايد کل سطح را بطور يکنواخت بپوشاند.
عايق بايد بدون عيب و نقص قابل رويت مانند سوراخ, چروک, پارگى و غير يکنواختى در سطح و لبه هاى آن باشد. تمامى قسمت هاى عايق بايد از مذاب قيرى اشباع شده باشد بطورريکه در برشهاى مقطعى به فاصله ى ۵۰ميليمتر هيچگونه نشانى از غير اشباع بودن يا حباب هوا مشاهده نشود.
ضخامت عايق نيز مى تواند با توجه به نوع کاربرد بين ۲-۵ ميليمتر متغير باشد.