ويژگى هاى پلى استر نبافته ( سوزنى )
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

ويژگى هاى پلى استر نبافته ( سوزنى )
۱-سطح منسوج بايد يکنواخت و نسبتا˝ صاف و هموار باشد.
۲-منسوج بايد ۱۰۰% از پلى استر توليد شده باشد.
۳-منسوج در هنگام تا کردن، تکه تکه و پاره کردن بايد نسبتا˝ عارى از ذرات و مواد خارجى قابل مشاهده باشد.
۴-منسوج بايد در هنگام رول در دماى˚۱۰ -تا ˚۶۰ چسبندگى نداشته باشد.
۵-وزن هر رول نبايد از ۴۰ کيلوگر تجاوز کند. 
۶-جذب شيره پلى استر بايد يکنواخت و يکدست باشد. 
۷-حداقل جرم واحد سطح ۱۰۵ گرم بر متر مربع باشد.
۸-حداقل مقاومت کششى طولى ۲۰کيلوگرم بر ۵cm
۹-حداقل مقاومت کششى عرضى ۴۵کيلوگرم بر ۵cm
۱۰-حداقل افزايش نسبي طولى ۵۰%
۱۱-حداقل افزايش نسبى عرضى۶۰%
۱۲-حداکثر کاهش وزن در دماي ˚۱۰۵ به مدت ۵ ساعت ۲%

ويژگيهاى تيشوى نخدار (فلت الياف شيشه اى)
۱-تيشوها بايد داراى سطح يکنواخت باشند. 
۲-تيشو بايد داراى نخ هاى تقويت از جنس شيشه باشد که فواصل معين ( حداکثر ۲cm ) و يکنواخت بطور پيوسته در تمامي طول تيشو ادامه يابد.
۳-روى سطح تيشو بايد هيچگونه خرده شيشه مشاهده نگردد.
۴-تيشو نبايد به راحتى دو پوسته شود و بايد لبه هاى آن صاف و بدون چروک باشد. 
۵-جرم واحد سطح آن ۲۰ گرم بر متر مربع باشد.
۶-حداقل مقاومت کششى طولى ۱۵ کيلوگرم بر ۵cm
۷-حداقل مقاومت کششى عرضى ۲ کيلوگرم بر ۵cm
۸-حداقل افزايش نسبى عرضى۵/۱%
۹-حداقل افزايش نسبى عرضى۲/۱%