نصب بر روی دیوار
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

نصب بر روی دیوار

در هنگام نصب عایق بر روی دیوارها بایستی در کنج دیوار بتن جهت شکستن زاویه اجرا گردد که اصطلاحاً ماهیچه بندی گفته می شود.
در هنگام اجرا می بایستی ماهیچه به صورت 45 درجه اجرا گردد و ضخامت لبه عایق در انتهای دیوار به وسیله نبشی نگهداری و محکم گردد.

 

 

 

 

نصب بر روی دیوار

 

  1. عایق رطوبتی
  2. پرایمر
  3. زیرسازی
  4. شیب بندی
  5. سطح
  6. نگهدارنده لبه عایق
  7. پوشش روی دیوار
  8. ماهیچه بندی

   عایق پیشنهادی: T400, T250, T300