واحد توليد پلی بگ
Thursday, September 8, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

پلي بگ تكنولوژی جديد و دوستدار محيط زيستی است جهت بسته بندی گريدهای مختلف قير كه برای استفاده كنندگان نهائی  قابليت حمل و نقل و استفاده آسان تر از محصول را فراهم می كند.

 

واحد توليد پلي بگ